16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

Četrtek, 15. junij 2017

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem je bila v četrtek, 15. junija 2017 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.


Na seji so obravnavali naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje, z dne 7.4.2017
3. Pregled izvajanja Občinskega programa varnosti na podlagi poročil: 
   a) Poročilo Policijske postaje Kranj – Ocena varnostnih razmer na območju občin Policijske postaje Kranj – s poudarkom na razmerah v Občini Cerklje v letu  2016
   b) Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2016
   c) Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016
   d) Predlog Sklepa o letni oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v letu 2016
4. Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 – predlog (skrajšani postopek)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik – dopolnjen osnutek (prvo branje)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Cerklje na Gorenjskem – predlog (skrajšani postopek)
7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem – osnutek
8. Poslovnik občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem – osnutek
9. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem – predlog
10. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Cerklje na Gorenjskem – predlog (skrajšani postopek)
11. Predlog Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih programov v Marijinem vrtcu 
12. Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda – Zavod za turizem Cerklje
13. Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda – Socialno varstveni zavod Taber
14. Nadzorni odbor – dokončni poročili o nadzornem pregledu:
      a) Pregled oddaje kulturne dvorane v najem
      b) Proračunska postavka »1031 Javna dela«
15. Svetniška vprašanja in pobude
16. Poročilo župana 

Video produkcija: S-TV Skledar

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

16. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem