20. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

Sreda, 20. december 2017

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje je bila v sredo, 23. junija 2010, ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13 v Cerkljah.

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje in zapisnika 2. korespondenčne seje
3. Obvezna razlaga 1. točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem 
4. Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj na območju Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2009 
5. Statut Občine Cerklje na Gorenjskem – osnutek (1. del, 2. del)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010 
7. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerklje na Gorenjskem
8. Predlog Sklepa o izvzemu iz javnega dobra
9. Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2010 
10. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
11. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske 
12. Poročilo Nadzornega odbora o pregledu proračunskih postavk 

13. Izstop Občine Cerklje na Gorenjskem iz Konzorcija CERO 
14. Predlog Sklepa o potrditvi izplačil iz proračunske postavke »0431 – pokroviteljstva« 
15. Svetniška vprašanja in pobude
16. Poročilo župana

Kamera: Milan Skledar

Montaža: Pia in Milan Skledar

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj

20. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklj