14. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13

Sreda, 8. marec 2017

Za sejo se predlaga naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje, z dne 14.12.2016
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 5 (SD OPN št. 5) - predlog    (skrajšani postopek)
4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem – osnutek
5. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem – osnutek
6. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 
7. Predlog Sklepa o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
8. Predlog Sklepa o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro
9. Nadzorni odbor
      a) Dokončna poročila o nadzornem pregledu:
           - Proračunska postavka »1128 Poljske poti«
           - Proračunska postavka »1831 Transferi društvom s področja kulture«
           - Proračunska postavka »1851 Transferi društvom s področja športa – za za NK Velesovo, RK Cerklje, ŠD Krvavec«
      b) Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2016
      c) Letni program nadzora 2017
10. Socialno varstveni zavod Taber 
     a) Predlog Sklepov o spremembah in dopolnitvah Pogodbe o ustanovitvi Socialnovarstvenega zavoda Taber in o sprejetju novega besedila akta o     ustanovitvi
     b) Sprejem novega besedila - Akt o ustanovitvi Socialnovarstvenega zavoda Taber 
     c) Poročilo o revizijskem pregledu - SVZ Taber
     d) Poročilo o izvedenih inšpekcijskih pregledih v letu 2016 – SVZ Taber
     e) Poročilo o izvedenem razpisu za prosto delovno mesto direktorja SVZ Taber 
11. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
      - Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Marijinega vrtca
      - Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
12. Svetniška vprašanja in pobude
13. Poročilo župana

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje

14. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje