17. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

Sreda, 6. september 2017

17. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem je bila v sredo, 6. septembra 2017 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Za sejo se predlaga naslednji dnevni red:

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje, z dne 15.6.2017

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje od 1.1.2017 do 30.6.2017 (gradivo je bilo članom Občinskega sveta že posredovano)

Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (drugi rebalans) – predlog (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Cerklje na Gorenjskem – osnutek

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem – predlog

Poročilo o prodaji in nakupu nepremičnega premoženja v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017

Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017

Predlog Sklepa o izvzemu zemljišč iz javnega dobra Predlog Sklepa o razglasitvi zemljišč za javno dobro

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Potrditev predlogov za priznanja in nagrado Občine Cerklje na Gorenjskem

Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda - Zavod za turizem

Predlog Sklepa o imenovanju članov sveta zavoda - Socialnovarstveni zavod Taber

Svetniška vprašanja in pobude

Poročilo župana