19. redna seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

Torek, 28. november 2017

19. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje je bila v sredo, 29.januarja 2014, ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13 v Cerkljah. 
 
Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega redaObravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje, z dne 4.12.2013
2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem - predlog (skrajšani postopek) (1. del, 2. del, 3. del)
3. Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014  - predlog (1. del , 2. del , 3. del, 4. del , 5. del , 6. del)
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2014 – predlog (1. del, 2. del)
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem  - predlog (skrajšani postopek) (1. del, 2. del)
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Cerklje -  predlog (skrajšani postopek) (1. del, 2. del)
7. Delitev skupne infrastrukture na področju dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (1. del, 2. del )
8. Predlog Sklepa o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro (1. del, 2. del)
9. Predlog sklepa o potrditvi normativa števila otrok v posameznih oddelkih vrtca (1. del, 2. del)
10. Letni program športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2014 – predlog (1. del, 2. del)
11. Nadzorni odbor: 
Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2013 
Letni program nadzora 2014 (1. del, 2. del)
12. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Predlog za imenovanje predsednika Statutarno - pravne komisije (1. del, 2. del)
13. Predlog za imenovanje člana v Svet zavetišča za zapuščene živali
14. Svetniška vprašanja in pobude
15. Poročilo župana

Kamera in montaža: Milan Skledar

19. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje

19. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje

19. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje

19. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje

19. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje

19. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje