21. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

Torek, 8. maj 2018


21. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem bo v torek, 8. maja 2018 ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13.


Za sejo je predlagan naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 20. redne seje, z dne 20.12.2017 in zapisnika nadaljevanja 20. redne seje, z dne 26. 1. 2018
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 9 (SD OPN - št. 9) – predlog skrajšani postopek)
4. Predlog podelitve posebnega pooblastila županu za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti določil uredbe MEDO
5. Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2017
6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 –predlog (skrajšani postopek) – zaključni račun je bil članom Občinskega sveta že posredovan 27.3.2018
7. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
8. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
9. Poročilo o realizaciji Letnega programa prodaje finančnega premoženja Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017
10. Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 – predlog (skrajšani postopek)
11. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem – predlog
12. Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra – predlog
13. Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro – predlog
14. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Cerklje na Gorenjskem – osnutek
15. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem – osnutek
16. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-izobraževalnih programov v vrtcih na območju občine Cerklje na Gorenjskem – predlog
17. Predlog Sklepa o imenovanju člana sveta zavoda – Osnovno zdravstvo Gorenjske
18. Nadzorni odbor

a)  Dokončni poročili o nadzornem pregledu:

-PP 0731 Sredstva za civilno zaščito
-PP 1640 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - sklop 1

b)  Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017
c)  Letni program nadzora in plan dela za leto 2018

19. Svetniška vprašanja in pobude
20. Poročilo župana

21. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

21. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

21. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

21. redna seja Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem