8. redna seja 2018

Sreda, 13. junij 2018

Državni svet je na 8. redni seji v sredo, 13. junija 2018 v Ljubljani, podprl pobudo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede instituta anonimnih prijav v povezavi s področjem inšpekcijskega nadzora, vprašanje in pobudo državne svetnice Bojane Potočan v zvezi z vračanjem v ponovno odločanje v upravnih postopkih, pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s pogojem aktivnega kmetovanja za upravičenost do neposrednih plačil, pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce glede financiranja najema robotske obleke ter pobudo državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z izvajanjem regionalne, razvojne in evropske kohezijske politike.

Veleposlanica Republike Avstrije Nj. eksc. mag. Sigrid Berka je predstavila prednostne naloge predsedovanja Republike Avstrije Svetu EU v času od 1. 7. do 31. 12. 2018.

Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič je predstavil Predlog Evropske komisije za večletni finančni okvir proračuna EU za obdobje 2021–2027. Na seji so se seznanili s 23. rednim letnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017. Varuh je 2017 obravnaval 4471 zadev, zaključenih je bilo 2627 zadev, 386 pobud je bilo upravičenih.

Državni svet se je seznanil z Letnim poročilom Banke Slovenije za leto 2017 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2017 (računovodski izkazi) in Finančnim načrtom Banke Slovenije za leto 2018. Državnemu svetu se v zvezi z delovanjem Banke Slovenije med drugim zastavlja vprašanje, ali ima Banka Slovenije na voljo ustrezne mehanizme za ohranjanje finančne stabilnosti, da bi se, poleg ostalih deležnikov, v primeru nastopa krize odzvala ustrezno, in se ne bi ponovil podoben scenarij kot ob nastopu kriznih dogodkov 2008.

Državni svet je obravnaval zaključke s posveta Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje in pozval Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da odgovorijo nanje, in sicer glede številčnosti zveri, ki bo omogočala vzdržno sobivanje na območjih pojavljanja le-teh ter še zagotavljala ohranjanje kmetijske dejavnosti. Določiti je treba vzdržno številčnost in prostorsko razširjenost zveri ter pripraviti dolgoročne strateške dokumente kot podlago za upravljanje z velikimi zvermi in rejcem, ki živijo na območju pojavljanja zveri, ter v celoti zagotoviti nadstandardno zaščito za ljudi, živali in drugo premoženje.

Državni svet je ob obravnavi zaključkov s posveta o Predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti opozoril, da bi bilo smiselno upoštevati predlog o skupnem zakonu o visokem šolstvu in raziskovalnih institutih. Univerze in raziskovalni inštituti imajo posebno poslanstvo in skupno točko v temeljnem raziskovanju in doktorskem študiju. Zagotoviti je treba javno financiranje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti s ciljem 2 % BDP proračuna.

Državni svet je podprl pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za sprejem sprememb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in vsebino predloga Ministrstva za javno upravo za spremembo navedenega zakona.

Video produkcija: Strokovna televizija S-tv Skledar