9. redna seja, 4. julij 2018

VI. mandat

Sreda, 4. julij 2018

Državni svet se je v sredo, 4. julija 2018, sestal na 9. redni seji, ki je tradicionalno pred parlamentarnimi počitnicami, potekala na terenu - tokrat v Grosupljem. Uvodoma je državne svetnice in svetnike pozdravil župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič in opisal razvoj in dosežke v občini, opozoril na težave, predvsem pri prometu, in poudaril, da je občina uspešno pridobila evropska kohezijska sredstva, zato se občina Grosuplje ponaša z eno največjih in najsodobnejših čistilnih naprav, s številnimi novimi krožišči, posodobili so šole, vrtce, komunalno infrastrukturo ... Zavzel se je tudi za dvig "glavarine" na 630 evrov.

Državni svet je na 9. seji določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga bo posredoval v obravnavo Državnemu zboru.

Državni svetniki so podprli pobudo državne svetnice Bojane Potočan za izdajo razlage o izvajanju 93. člena Gradbenega zakona in za sprejem novele Gradbenega zakona ter pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za seznanitev državnih svetnic in svetnikov s poročilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d. d., in domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d., in poročilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji. Državni svet je podprl vprašanja Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s sistemsko ureditvijo zaščite pred točo, državnega svetnika Dušana Strnada glede enakomerne vključenosti otrok v glasbene šole in državnega svetnika Borisa Šušteršiča v zvezi s sestavo Sveta FIHO in neformalnim podržavljanjem te javne fundacije.

Predstavniki Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno in mestno politiko ter Generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve so predstavili Proračun za prihodnost - Regionalni razvoj in kohezija. Državni svet se je seznanil s predvidenimi spremembami skupne kmetijske politike Evropske unije po letu 2020. Poudarja, da je predvideno znižanje sredstev za neposredna plačila za 3,9 % ter skoraj 15 % za razvoj podeželja nevzdržno in bi jih bilo treba vrniti na sedanjo raven. Državni svet meni, da je treba ublažiti izpad sredstev EU, namenjenih za kmetijstvo, in jih zagotoviti v državnem proračunu. Državni svet poudarja, da morajo v okviru nacionalne davčne zakonodaje tudi v prihodnje ostati izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD), izvzeta iz dohodnine, ne glede na to, iz katerega stebra se bodo izplačevala. Davčno politiko je treba oblikovati tako, da v kmetijstvu ne bo prihajalo do večkratnih obdavčitev. Slovenija potrebuje strategijo samooskrbe, zato Državni svet predlaga, da se pripravi in vodi ciljna politika samooskrbe v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki tako, da bo zagotovljena zadostna pridelava hrane skozi celo leto.

Državni svet se je seznanil z Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027. Regionalni razvojni programi (RRP) so temeljni strateški in programski dokumenti na regionalni ravni, s katerimi se uskladijo razvojni cilji v regiji in določijo instrumenti ter ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Državni svet ugotavlja, da bodo morali vsi deležniki na državni in regionalni oziroma lokalni ravni čim prej začeti s pripravami na novo finančno perspektivo in ugotoviti robne pogoje evropske kohezijske politike po letu 2021.

Državni svet se je seznanil z Letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2017. Ob obravnavi poročila Državni svet ocenjuje, da sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji, ki deluje po Bismarckovih načelih, deluje profesionalno, da pa se, kot ostali sistemi po Evropi in svetu, sooča z novimi razmerami (informatizacija, robotika, umetna inteligenca …), ki jim še ni prilagojen.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

9. redna seja DS

9. redna seja DS

dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje, 9. redna seja DS

dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje, 9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 9. redna seja DS

Alojz Kovšca, predsednik DS, 9. redna seja DS

Peter Verlič, župan občine Grosuplje, 9. redna seja DS

Peter Verlič, župan občine Grosuplje, 9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

Peter Verlič, župan občine Grosuplje, 9. redna seja DS

Peter Verlič, župan občine Grosuplje, 9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, 9. redna seja DS

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka, 9. redna seja DS

Cveto Zupančič, državni svetnik, 9. redna seja DS

Cveto Zupančič, državni svetnik, 9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS

9. redna seja DS