53. redna seja DS

Sreda, 5. julij 2017

V sredo, 5. julija 2017 je bila na mestni občini Maribor 53. redna seja Državnega sveta.

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 52. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) – druga obravnava, EPA 1930-VII

4. Predlog zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) – druga obravnava, EPA 1897-VII

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-A) - skrajšani postopek, EPA 2017-VII

6. Pobuda za sprejem predloga avtentične razlage 120., 121. in 122. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPR, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)

7. Pobuda za sprejem dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716-ZPPDej)