• Kontakt

KGZS Slovesnost ob 50-letnici skupne kmetijske politike v Mestni hiši v Ljubljani

Prihaja čas, ko bomo čedalje bolj lačni domače hrane?

V Mestni hiši v Ljubljani so goste nagovorili mag. De­jan Ži­dan, predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo, Ci­ril Smr­kolj, predsednik KGZS, Na­ta­ša Gor­šek Men­cin, predstavnica Evropske komisije v Sloveniji , Zo­ran Jan­ko­vi­ć, župan Mestne občine Ljubljana in Rok Roblek, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine.
Spre­jem za no­vi­nar­je in vi­so­ke go­ste ob 50-let­ni­ci skup­ne kme­tij­ske po­li­ti­ke (SKP) je v Mestni hiši pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. V okviru projekta Skup­na kme­tij­ska po­li­ti­ka -- ka­ko­vost, var­nost, bla­gi­nja, raz­voj, ki ga so­fi­nan­ci­ra Evrop­ska uni­ja, je bila na ogled zanimiva pregledna razstava o pomembnejših mejnikih skupne kmetijske politike.

»Tudi v tej funk­ci­ji bom po­sku­šal uve­sti to, da ima do­ma­ča proi­zvod­nja hra­ne pred­nost v na­ših vrt­cih, pred­nost v na­ših šo­lah,« je uvodoma kot go­sti­telj spre­je­ma poz­dra­vil žu­pan Mest­ne ob­či­ne Ljub­lja­na Zo­ran Jan­ko­vi­ć, ki je iz­po­sta­vil pred­no­sti do­ma­čih iz­del­kov in proi­zvo­dov.

Pred­sed­nik KGZS Ci­ril Smr­kolj je namenil pozornost raz­vo­ju SKP in pri­la­go­di­tvi Slo­ve­ni­je na­njo. »Leta 2004 smo vsto­pi­li v Evrop­sko uni­jo, pol­no­prav­na čla­ni­ca v skup­ni kme­tij­ski po­li­ti­ki pa smo po­sta­li po letu 2007, ven­dar so bili na­stav­ki vseh nas, stro­ke, de­lav­cev jav­nih in­sti­tu­cij in za­vo­dov tak­šni, da v tem pro­ce­su ne be­le­ži­mo več­jih te­žav. Us­pe­li smo vz­po­sta­vi­ti us­trez­ne in­sti­tu­ci­je in me­ha­niz­me, od nad­zo­ra pro­me­ta z ži­vi­li in ži­val­mi do nad­zo­ra pro­me­ta s se­me­nom,« je po­ve­dal Ciril Smr­kolj.

Vod­ja pred­stav­niš­tva Evrop­ske ko­mi­si­je v Slo­ve­ni­ji Na­ta­ša Gor­šek Men­cin je v na­go­vo­ru po­ve­da­la, da da­nes kar 14 mi­li­jo­nov evrop­skih kme­to­val­cev skr­bi za 500 mi­li­jo­nov pre­bi­val­cev Evro­pe. Po njenem mnenju Skupna kmetijska politika pre­se­ga zgolj kme­to­va­nje in pre­hran­sko po­li­ti­ko. »Vse več­ji pou­da­rek do­bi­vajo skrb za oko­lje, traj­nost­ni raz­voj, gos­po­dar­na raba na­rav­nih vi­rov, ohra­ni­tev kra­jin, ohra­nja­nje po­de­že­lja,« je pou­da­ri­la Na­ta­ša Gor­šek Men­cin. V zve­zi z no­vim pro­gram­skim ob­dob­jem SKP 2014--2020 je iz­po­sta­vi­la, da evrop­ski kmet­je po­tre­bu­je­jo bolj or­ga­ni­zi­ra­no in po­so­dob­lje­no kme­tijs­tvo, ki vklju­ču­je tudi ino­va­ci­je.
Pred­sed­nik par­la­men­tar­ne­ga od­bo­ra za kme­tijs­tvo, goz­dars­tvo in pre­hra­no in oko­lje mag. De­jan Ži­dan je v na­go­vo­ru če­sti­tal Evrop­ski ko­mi­si­ji in Evrop­ski uni­ji. »Skup­na kme­tij­ska po­li­ti­ka je po njegovem pripovedovanju, "ka­kor­ko­li smo vča­sih z njo ne­za­do­volj­ni, ker je pre­več bi­ro­krat­ska, po­ča­sna, ne­kaj naj­lep­še­ga, kar je Evro­pa sku­paj us­tva­ri­la.« Nekdanji kmetijski minister, mag. Dejan Židan je opozoril tudi na fi­nanč­ne po­sle­di­ce ku­po­va­nja tuje hra­ne. »V kriz­nih ča­sih si že­li­mo, da de­nar os­ta­ja v na­ši bli­ži­ni. Ne sme­mo po­za­bi­ti, da gre iz Slo­ve­ni­je na let­ni rav­ni, ker smo na­va­je­ni ku­po­va­ti tujo hra­no, več kot 800 mi­li­jo­nov evrov. To pa je prib­liž­na vred­nost re­ba­lan­sa, o ka­te­rem se se­daj bolj ali manj konstruktiv­no po­go­var­ja­mo v Dr­žav­nem zbo­ru Re­pub­li­ke Slo­ve­ni­je.«

Navzoče je pozdravil še Rok Rob­lek, pred­sed­nik Zve­ze slo­ven­ske po­de­žel­ske mla­di­ne in poudaril, da do­ma­ča hra­na pri­na­ša do­ho­dek ozi­ro­ma bla­go­sta­nje na­šim kme­ti­jam. »S tem, ko bo kme­tijs­tvo ce­nje­no in ko bodo na­ši proi­zvo­di na tr­gov­skih po­li­cah ce­nje­ni in za­sto­pa­ni in jih bodo po­tro­šni­ki tudi ku­po­va­li, bo vse to bolj­ša pod­la­ga za mla­de v kme­tijs­tvu, da vi­di­jo pri­hod­nost v njem,« je še do­dal Rob­lek.
Slovesnost je s citiranjem Zdravljice popestril tudi književnik Vladimir Gajšek.

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)