18. redna seja Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

Sreda, 11. oktober 2017

V Cerkljah na Gorenjskem je bila v sredo, 11. oktobra 2017 18. redna seja občinskega sveta.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje, z dne 6.9.2017

Predlog Sklepa o potrditvi cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini   Cerklje na Gorenjskem

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe št. 1 (SD OPN – št. 1) – predlog (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem, spremembe št. 4 (SD OPN – št. 4) – predlog (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 Poslovni kompleks Brnik – predlog (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območja poslovnih con ob letališču – predlog (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Cerklje na Gorenjskem - predlog (skrajšani postopek)

Poslovnik občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem – osnutek

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem

Predlog sklepa občinskemu svetu za izdajo predloga za kazenski pregon Janje Kos zaradi žalitev občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem

Volilni postopki – Državni svet 2017
 - Izvolitev volilnega odbora (predsednik in dva člana)
-  Določitev kandidata za člana Državnega sveta in volitve elektorjev Občine Cerklje na Gorenjskem v volilno telo (tajno glasovanje z glasovnicami)

Svetniška vprašanja in pobude

Poročilo župana

Kamera in montaža: Milan Skledar

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem

18. seja občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem